Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 961 028 €
Neobežný majetok
4 722 485 €
Obežný majetok
232 139 €
Časové rozlíšenie súčet
6 404 €
Pasíva
4 961 028 €
Vlastné imanie
54 270 €
Záväzky celkom
4 868 703 €
Časové rozlíšenie súčet
38 055 €
Výnosy
4 102 931 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 118 298 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 984 634 €
Náklady
4 051 071 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 031 700 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
19 372 €
Zisk
51 860 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
51 860 €
Príjmy3,9 mil. €
Granty a transfery
72,6 %
Nedaňové príjmy
26,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,1 %
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
priemer odvetvia*
Výdavky3,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
48,9 %
Tovary a služby
32,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,1 %
Bežné transfery
1,4 %
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Svätoplukovo námestie 4
Obec:95053 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00164895
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1972
SK NACE:90 010 Scénické umenie
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby