Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov dôchodcov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 518 413 €
Neobežný majetok
928 772 €
Obežný majetok
589 255 €
Časové rozlíšenie súčet
385 €
Pasíva
1 518 413 €
Vlastné imanie
49 206 €
Záväzky celkom
1 429 795 €
Časové rozlíšenie súčet
39 412 €
Výnosy
3 129 767 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
407 359 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 722 408 €
Náklady
3 126 922 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 741 171 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
385 751 €
Zisk
2 845 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 845 €
Príjmy373,3 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Domov dôchodcov
priemer odvetvia*
Výdavky2,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
50,1 %
Tovary a služby
27,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,6 %
Kapitálové výdavky
4,3 %
Bežné transfery
0,7 %
Domov dôchodcov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pažítková 2
Obec:82101 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00226840
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby