Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 959 361 €
Neobežný majetok
1 506 095 €
Obežný majetok
450 958 €
Časové rozlíšenie súčet
2 307 €
Pasíva
1 959 361 €
Vlastné imanie
67 707 €
Záväzky celkom
1 870 950 €
Časové rozlíšenie súčet
20 704 €
Výnosy
4 119 637 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 005 719 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 113 918 €
Náklady
4 031 071 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 102 838 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
928 233 €
Zisk
88 566 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
88 566 €
Príjmy840,5 tis. €
Nedaňové príjmy
99,7 %
Granty a transfery
0,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
priemer odvetvia*
Výdavky3,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,3 %
Tovary a služby
23,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,6 %
Bežné transfery
0,9 %
Kapitálové výdavky
0,3 %
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Dolnočermánska 62
Obec:94901 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00351750
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby