Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 473 377 €
Neobežný majetok
1 082 970 €
Obežný majetok
389 008 €
Časové rozlíšenie súčet
1 399 €
Pasíva
1 473 377 €
Vlastné imanie
-38 883 €
Záväzky celkom
1 511 308 €
Časové rozlíšenie súčet
952 €
Výnosy
4 264 892 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
945 793 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 319 099 €
Náklady
4 243 874 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 376 954 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
866 920 €
Zisk
21 019 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
21 019 €
Príjmy868,8 tis. €
Nedaňové príjmy
99,8 %
Granty a transfery
0,2 %
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
priemer odvetvia*
Výdavky3,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,2 %
Tovary a služby
20,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,2 %
Bežné transfery
0,9 %
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Železničiarska č. 52
Obec:94901 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00351768
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby