Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 816 718 €
Neobežný majetok
2 259 096 €
Obežný majetok
554 198 €
Časové rozlíšenie súčet
3 423 €
Pasíva
2 816 718 €
Vlastné imanie
40 493 €
Záväzky celkom
2 727 224 €
Časové rozlíšenie súčet
49 001 €
Výnosy
4 287 155 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
896 680 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 390 475 €
Náklady
4 215 049 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 437 134 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
777 915 €
Zisk
72 106 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
72 106 €
Príjmy850,6 tis. €
Nedaňové príjmy
92,6 %
Granty a transfery
7,4 %
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov
priemer odvetvia*
Výdavky3,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,4 %
Tovary a služby
24,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,6 %
Bežné transfery
1,0 %
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Olichov
Obec:95187 Volkovce
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00351784
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby