Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 529 834 €
Neobežný majetok
1 749 495 €
Obežný majetok
778 160 €
Časové rozlíšenie súčet
2 179 €
Pasíva
2 529 834 €
Vlastné imanie
145 398 €
Záväzky celkom
2 205 414 €
Časové rozlíšenie súčet
179 022 €
Výnosy
4 947 947 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
962 031 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 985 915 €
Náklady
4 821 285 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 907 347 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
913 938 €
Zisk
126 662 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
126 662 €
Príjmy910,1 tis. €
Nedaňové príjmy
94,8 %
Granty a transfery
5,2 %
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov
priemer odvetvia*
Výdavky3,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,6 %
Tovary a služby
23,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,2 %
Bežné transfery
1,2 %
Kapitálové výdavky
0,3 %
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kováčov 482
Obec:94366 Chľaba
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00494160
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby