Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Ružinovský domov seniorov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 662 306 €
Neobežný majetok
1 634 779 €
Obežný majetok
1 019 770 €
Časové rozlíšenie súčet
7 757 €
Pasíva
2 662 306 €
Vlastné imanie
294 738 €
Záväzky celkom
2 109 843 €
Časové rozlíšenie súčet
257 724 €
Výnosy
4 598 565 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 126 368 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 472 197 €
Náklady
4 594 067 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 587 244 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 823 €
Zisk
4 498 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 498 €
Príjmy4,8 mil. €
Granty a transfery
76,9 %
Nedaňové príjmy
23,1 %
Ružinovský domov seniorov
priemer odvetvia*
Výdavky4,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
45,6 %
Tovary a služby
33,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,4 %
Kapitálové výdavky
3,7 %
Bežné transfery
0,7 %
Ružinovský domov seniorov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Sklenárova 14
Obec:82109 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00510173
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:15.12.1987
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby