Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
718 408 €
Neobežný majetok
593 980 €
Obežný majetok
119 544 €
Časové rozlíšenie súčet
4 885 €
Pasíva
718 408 €
Vlastné imanie
146 640 €
Záväzky celkom
481 134 €
Časové rozlíšenie súčet
90 634 €
Výnosy
2 017 067 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
208 261 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 808 806 €
Náklady
1 871 216 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 787 359 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
83 857 €
Zisk
145 851 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
145 851 €
Príjmy200,5 tis. €
Nedaňové príjmy
77,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
22,2 %
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
Výdavky1,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,2 %
Tovary a služby
26,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,2 %
Bežné transfery
1,1 %
Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Golianova 8
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17067391
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.2.1993
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby