Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 611 841 €
Neobežný majetok
2 256 860 €
Obežný majetok
354 981 €
Pasíva
2 611 841 €
Vlastné imanie
-12 310 €
Záväzky celkom
2 455 490 €
Časové rozlíšenie súčet
168 661 €
Výnosy
2 395 061 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
118 624 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 276 437 €
Náklady
2 398 340 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 212 176 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
186 164 €
Zisk
-3 279 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 279 €
Príjmy157,8 tis. €
Granty a transfery
99,7 %
Nedaňové príjmy
0,3 %
Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava
priemer odvetvia*
Výdavky2,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,0 %
Tovary a služby
18,4 %
Bežné transfery
0,6 %
Kapitálové výdavky
0,1 %
Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Drieňová 16
Obec:82103 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17337631
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1992
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby