Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 342 305 €
Neobežný majetok
2 121 026 €
Obežný majetok
220 442 €
Časové rozlíšenie súčet
836 €
Pasíva
2 342 305 €
Vlastné imanie
-3 475 €
Záväzky celkom
2 337 725 €
Časové rozlíšenie súčet
8 056 €
Výnosy
2 135 303 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
79 170 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 056 133 €
Náklady
2 137 719 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 055 776 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
81 942 €
Zisk
-2 416 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 416 €
Príjmy4,4 tis. €
Granty a transfery
88,4 %
Nedaňové príjmy
11,6 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky2,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,4 %
Tovary a služby
16,3 %
Bežné transfery
0,9 %
Kapitálové výdavky
0,1 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nevädzová 2
Obec:82101 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:30810647
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1993
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby