Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 504 955 €
Neobežný majetok
1 301 957 €
Obežný majetok
196 751 €
Časové rozlíšenie súčet
6 247 €
Pasíva
1 504 955 €
Vlastné imanie
27 045 €
Záväzky celkom
1 466 527 €
Časové rozlíšenie súčet
11 383 €
Výnosy
1 864 949 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
275 987 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 588 961 €
Náklady
1 863 831 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 684 955 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
178 876 €
Zisk
1 118 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 118 €
Príjmy118,7 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky1,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,5 %
Tovary a služby
24,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,1 %
Kapitálové výdavky
1,8 %
Bežné transfery
0,6 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ružová dolina 29
Obec:82109 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31748180
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1996
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby