Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola na Mierovej 46 v Bratislave

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
470 066 €
Neobežný majetok
281 817 €
Obežný majetok
188 249 €
Pasíva
470 066 €
Vlastné imanie
33 551 €
Záväzky celkom
427 536 €
Časové rozlíšenie súčet
8 979 €
Výnosy
1 846 794 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
228 944 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 617 850 €
Náklady
1 845 455 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 715 584 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
129 871 €
Zisk
1 339 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 339 €
Príjmy101,3 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola na Mierovej 46 v Bratislave
priemer odvetvia*
Výdavky1,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,3 %
Tovary a služby
19,4 %
Kapitálové výdavky
0,9 %
Bežné transfery
0,7 %
Základná škola na Mierovej 46 v Bratislave
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Mierová 46
Obec:82105 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31780750
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby