Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
115 779 €
Obežný majetok
115 779 €
Pasíva
115 779 €
Vlastné imanie
-2 906 €
Záväzky celkom
118 685 €
Výnosy
1 084 711 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
65 265 €
Výnosy z finančnej činnosti
959 539 €
Náklady
1 084 711 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 017 425 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
63 272 €
Príjmy128,5 tis. €
Nedaňové príjmy
84,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
15,2 %
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava
priemer odvetvia*
Výdavky999,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,8 %
Tovary a služby
20,0 %
Bežné transfery
0,3 %
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Milana Marečka 20
Obec:84108 Bratislava - Devínska Nová Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Devínska Nová Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31808999
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:22.8.2005
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby