Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Pavla Horova 3, Bratislava

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
159 782 €
Obežný majetok
159 782 €
Pasíva
159 782 €
Vlastné imanie
-11 161 €
Záväzky celkom
170 942 €
Výnosy
1 340 374 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
36 702 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 260 744 €
Náklady
1 340 374 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 289 153 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
48 617 €
Príjmy112,5 tis. €
Nedaňové príjmy
89,4 %
Granty a transfery
5,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,3 %
Materská škola, Pavla Horova 3, Bratislava
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,4 %
Tovary a služby
17,1 %
Bežné transfery
0,3 %
Materská škola, Pavla Horova 3, Bratislava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pavla Horova 3
Obec:84108 Bratislava - Devínska Nová Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Devínska Nová Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31809006
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:22.8.2005
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby