Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dom kultúry

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
133 814 €
Neobežný majetok
77 565 €
Obežný majetok
55 292 €
Časové rozlíšenie súčet
958 €
Pasíva
133 814 €
Vlastné imanie
17 721 €
Záväzky celkom
94 701 €
Časové rozlíšenie súčet
21 391 €
Výnosy
394 376 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
76 043 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
370 566 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
298 184 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
72 382 €
Zisk
23 810 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
23 810 €
Príjmy105,3 tis. €
Nedaňové príjmy
69,6 %
Granty a transfery
30,4 %
Dom kultúry
priemer odvetvia*
Výdavky295,8 tis. €
Tovary a služby
52,5 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
34,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,3 %
Bežné transfery
0,3 %
Dom kultúry
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Školská 118/1
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31871798
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.1993
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby