Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
755 898 €
Neobežný majetok
606 916 €
Obežný majetok
145 911 €
Časové rozlíšenie súčet
3 071 €
Pasíva
755 898 €
Vlastné imanie
37 259 €
Záväzky celkom
716 930 €
Časové rozlíšenie súčet
1 709 €
Výnosy
2 028 676 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
72 133 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 956 543 €
Náklady
1 968 024 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 901 789 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
66 236 €
Zisk
60 651 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
60 651 €
Príjmy86,6 tis. €
Nedaňové príjmy
83,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,7 %
Granty a transfery
7,3 %
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
Výdavky1,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,3 %
Tovary a služby
23,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Bežné transfery
1,0 %
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ďumbierska 17
Obec:97411 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35677686
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby