Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
239 475 €
Neobežný majetok
146 654 €
Obežný majetok
90 514 €
Časové rozlíšenie súčet
2 307 €
Pasíva
239 475 €
Vlastné imanie
-7 001 €
Záväzky celkom
237 232 €
Časové rozlíšenie súčet
9 244 €
Výnosy
1 375 146 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
46 755 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 328 390 €
Náklady
1 381 731 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 339 337 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
42 393 €
Zisk
-6 585 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 585 €
Príjmy104,3 tis. €
Granty a transfery
49,7 %
Nedaňové príjmy
44,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,8 %
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,5 %
Tovary a služby
20,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,7 %
Bežné transfery
0,9 %
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Trieda SNP 20
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35677767
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby