Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
716 265 €
Neobežný majetok
558 325 €
Obežný majetok
155 841 €
Časové rozlíšenie súčet
2 099 €
Pasíva
716 265 €
Vlastné imanie
-30 121 €
Záväzky celkom
687 394 €
Časové rozlíšenie súčet
58 992 €
Výnosy
1 534 937 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
58 622 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 476 315 €
Náklady
1 536 047 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 484 938 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
51 109 €
Zisk
-1 109 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 109 €
Príjmy161,4 tis. €
Granty a transfery
54,7 %
Nedaňové príjmy
36,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,9 %
Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
Výdavky1,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,1 %
Tovary a služby
19,1 %
Bežné transfery
0,5 %
Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Sitnianska 32
Obec:97411 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35677775
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby