Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Levoča, ul. Gašpara Haina 37

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 904 662 €
Neobežný majetok
1 750 830 €
Obežný majetok
145 349 €
Časové rozlíšenie súčet
8 483 €
Pasíva
1 904 662 €
Vlastné imanie
-2 609 €
Záväzky celkom
1 904 023 €
Časové rozlíšenie súčet
3 248 €
Výnosy
1 494 858 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
54 658 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 440 200 €
Náklady
1 500 005 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 414 570 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
77 422 €
Zisk
-5 146 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-5 146 €
Príjmy54,7 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola Levoča, ul. Gašpara Haina 37
priemer odvetvia*
Výdavky1,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,4 %
Tovary a služby
16,5 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná škola Levoča, ul. Gašpara Haina 37
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Gašpara Haina 37
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37785834
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2000
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby