Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Levoča, ul. Gašpara Haina 37

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 844 476 €
Neobežný majetok
1 684 527 €
Obežný majetok
155 655 €
Časové rozlíšenie súčet
4 294 €
Pasíva
1 844 476 €
Vlastné imanie
288 €
Záväzky celkom
1 839 894 €
Časové rozlíšenie súčet
4 294 €
Výnosy
1 734 577 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
87 407 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 647 170 €
Náklady
1 731 680 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 624 319 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
107 360 €
Zisk
2 897 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 897 €
Príjmy83,3 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola Levoča, ul. Gašpara Haina 37
priemer odvetvia*
Výdavky1,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,8 %
Tovary a služby
17,6 %
Bežné transfery
0,9 %
Kapitálové výdavky
0,7 %
Základná škola Levoča, ul. Gašpara Haina 37
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Gašpara Haina 37
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37785834
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2000
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby