Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 877 279 €
Neobežný majetok
1 746 136 €
Obežný majetok
125 631 €
Časové rozlíšenie súčet
5 511 €
Pasíva
1 877 279 €
Vlastné imanie
4 648 €
Záväzky celkom
1 863 553 €
Časové rozlíšenie súčet
9 078 €
Výnosy
1 188 888 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
47 646 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 141 177 €
Náklady
1 187 881 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 123 407 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
64 473 €
Zisk
1 007 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 007 €
Príjmy49,9 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,3 %
Tovary a služby
15,6 %
Bežné transfery
0,6 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,3 %
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Francisciho 11
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37791851
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2001
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby