Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 953 926 €
Neobežný majetok
1 803 040 €
Obežný majetok
146 557 €
Časové rozlíšenie súčet
4 329 €
Pasíva
1 953 926 €
Vlastné imanie
6 946 €
Záväzky celkom
1 938 305 €
Časové rozlíšenie súčet
8 676 €
Výnosy
1 351 855 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
75 942 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 275 913 €
Náklady
1 349 557 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 268 484 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
81 073 €
Zisk
2 298 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 298 €
Príjmy74,6 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,8 %
Tovary a služby
19,3 %
Kapitálové výdavky
1,4 %
Bežné transfery
0,7 %
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Francisciho 11
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37791851
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2001
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby