Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
83 646 €
Neobežný majetok
46 961 €
Obežný majetok
34 611 €
Pasíva
83 646 €
Vlastné imanie
2 826 €
Záväzky celkom
80 821 €
Výnosy
557 677 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
42 010 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
556 620 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
513 588 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
42 833 €
Zisk
1 057 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 057 €
Príjmy110,2 tis. €
Granty a transfery
61,6 %
Nedaňové príjmy
38,4 %
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi
priemer odvetvia*
Výdavky508,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
62,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,8 %
Tovary a služby
14,9 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Bežné transfery
0,2 %
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 1136/36
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37836757
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby