Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
924 562 €
Neobežný majetok
733 590 €
Obežný majetok
189 645 €
Pasíva
924 562 €
Vlastné imanie
-24 761 €
Záväzky celkom
934 274 €
Výnosy
2 210 868 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
106 175 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
2 228 320 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 137 202 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
89 596 €
Zisk
-17 452 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-17 452 €
Príjmy143,9 tis. €
Nedaňové príjmy
82,0 %
Granty a transfery
15,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,5 %
Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
Výdavky2,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,1 %
Tovary a služby
21,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,0 %
Bežné transfery
1,0 %
Kapitálové výdavky
0,7 %
Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ulica Fándlyho č. 763/7A
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37839918
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby