Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
217 887 €
Neobežný majetok
138 731 €
Obežný majetok
79 156 €
Pasíva
217 887 €
Vlastné imanie
-222 242 €
Záväzky celkom
440 129 €
Výnosy
1 037 781 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
47 915 €
Výnosy z finančnej činnosti
989 866 €
Náklady
1 108 356 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 036 438 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
70 083 €
Zisk
-70 575 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-70 575 €
Príjmy138,2 tis. €
Nedaňové príjmy
89,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
10,0 %
Granty a transfery
0,1 %
Materská škola, Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
44,5 %
Tovary a služby
36,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15,6 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,3 %
Kapitálové výdavky
1,1 %
Bežné transfery
0,9 %
Materská škola, Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ulica Dionýza Štúra č. 2116/36
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37839977
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby