Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
643 665 €
Neobežný majetok
551 898 €
Obežný majetok
91 034 €
Časové rozlíšenie súčet
733 €
Pasíva
643 665 €
Vlastné imanie
-19 451 €
Záväzky celkom
659 657 €
Výnosy
952 707 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
81 704 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
957 430 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
890 552 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
66 878 €
Zisk
-4 723 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 723 €
Príjmy102,4 tis. €
Nedaňové príjmy
86,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
12,6 %
Granty a transfery
1,0 %
Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
Výdavky881,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,2 %
Tovary a služby
19,1 %
Kapitálové výdavky
3,0 %
Bežné transfery
0,4 %
Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 1137/37
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37839993
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby