Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
728 942 €
Neobežný majetok
678 573 €
Obežný majetok
49 493 €
Časové rozlíšenie súčet
877 €
Pasíva
728 942 €
Vlastné imanie
-743 €
Záväzky celkom
728 584 €
Časové rozlíšenie súčet
1 102 €
Výnosy
620 991 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 770 €
Výnosy z finančnej činnosti
618 221 €
Náklady
620 964 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
618 087 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 877 €
Zisk
27 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
27 €
Príjmy29,9 tis. €
Granty a transfery
89,9 %
Nedaňové príjmy
10,1 %
Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie
priemer odvetvia*
Výdavky597,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,3 %
Tovary a služby
14,7 %
Bežné transfery
2,5 %
Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Palešovo námestie 9
Obec:05304 Spišské Podhradie
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Spišské Podhradie
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37873814
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby