Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola, Námestie Majstra Pavla 48, 05401 Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
666 774 €
Neobežný majetok
565 697 €
Obežný majetok
101 077 €
Pasíva
666 774 €
Vlastné imanie
152 €
Záväzky celkom
666 622 €
Výnosy
1 144 831 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
53 608 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 091 223 €
Náklady
1 148 240 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 092 193 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
56 047 €
Zisk
-3 409 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 409 €
Príjmy75,3 tis. €
Nedaňové príjmy
71,2 %
Granty a transfery
28,8 %
Základná umelecká škola, Námestie Majstra Pavla 48, 05401 Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
64,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,4 %
Tovary a služby
10,2 %
Kapitálové výdavky
1,4 %
Bežné transfery
0,9 %
Základná umelecká škola, Námestie Majstra Pavla 48, 05401 Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie Majstra Pavla 48
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37873857
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby