Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 146 276 €
Neobežný majetok
2 135 721 €
Obežný majetok
8 542 €
Časové rozlíšenie súčet
2 012 €
Pasíva
2 146 276 €
Vlastné imanie
-15 365 €
Záväzky celkom
2 154 598 €
Časové rozlíšenie súčet
7 044 €
Výnosy
372 438 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
70 948 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
379 224 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
373 464 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 438 €
Zisk
-6 786 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 786 €
Príjmy396,3 tis. €
Granty a transfery
77,1 %
Nedaňové príjmy
20,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,9 %
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky395,3 tis. €
Tovary a služby
50,3 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
34,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,8 %
Bežné transfery
2,2 %
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie Majstra Pavla 54/54
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42080312
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2008
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby