Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 320 938 €
Neobežný majetok
1 643 629 €
Obežný majetok
675 303 €
Časové rozlíšenie súčet
2 006 €
Pasíva
2 320 938 €
Vlastné imanie
40 906 €
Záväzky celkom
2 237 656 €
Časové rozlíšenie súčet
42 376 €
Výnosy
5 884 121 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 211 446 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 672 675 €
Náklady
5 826 266 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 730 429 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 095 837 €
Zisk
57 855 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
57 855 €
Príjmy1,2 mil. €
Nedaňové príjmy
95,1 %
Granty a transfery
4,9 %
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
priemer odvetvia*
Výdavky4,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,5 %
Tovary a služby
25,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,0 %
Bežné transfery
0,7 %
Kapitálové výdavky
0,2 %
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:P.O.Hviezdoslava č. 66
Obec:95501 Topoľčany
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42118727
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.4.2008
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby