Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 278 331 €
Neobežný majetok
1 101 393 €
Obežný majetok
173 840 €
Časové rozlíšenie súčet
3 099 €
Pasíva
1 278 331 €
Vlastné imanie
23 903 €
Záväzky celkom
1 254 429 €
Výnosy
2 267 178 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
95 453 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 171 725 €
Náklady
2 210 515 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 129 214 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
81 301 €
Zisk
56 663 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
56 663 €
Príjmy120,1 tis. €
Nedaňové príjmy
79,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
17,3 %
Granty a transfery
3,2 %
Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
Výdavky2,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,8 %
Tovary a služby
18,9 %
Bežné transfery
0,8 %
Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Radvanská 2336/1
Obec:97405 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:52439666
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.2019
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby