Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 376 765 €
Neobežný majetok
1 217 233 €
Obežný majetok
158 846 €
Časové rozlíšenie súčet
685 €
Pasíva
1 376 765 €
Vlastné imanie
21 701 €
Záväzky celkom
1 342 251 €
Časové rozlíšenie súčet
12 813 €
Výnosy
1 850 901 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
235 710 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 615 191 €
Náklady
1 850 913 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 742 870 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
108 043 €
Zisk
-11 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-11 €
Príjmy155,8 tis. €
Nedaňové príjmy
88,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
11,5 %
Granty a transfery
0,5 %
Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava
priemer odvetvia*
Výdavky1,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,3 %
Tovary a služby
24,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,1 %
Kapitálové výdavky
1,7 %
Bežné transfery
1,0 %
Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Borodáčova 2
Obec:82103 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:52848094
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2020
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby