Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Verejnoprospešné služby Ružinov, príspevková organizácia (skrátene VPSR, p. o.)

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 740 040 €
Neobežný majetok
1 680 387 €
Obežný majetok
44 495 €
Časové rozlíšenie súčet
15 159 €
Pasíva
1 740 040 €
Vlastné imanie
-161 479 €
Záväzky celkom
1 901 519 €
Výnosy
3 160 843 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
20 374 €
Výnosy z finančnej činnosti
508 €
Náklady
3 160 325 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 151 364 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
8 961 €
Zisk
518 €
Daň z príjmov
519 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 €
Príjmy3,0 mil. €
Granty a transfery
98,2 %
Nedaňové príjmy
1,8 %
Verejnoprospešné služby Ružinov, príspevková organizácia (skrátene VPSR, p. o.)
priemer odvetvia*
Výdavky3,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
48,5 %
Tovary a služby
27,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,0 %
Kapitálové výdavky
6,6 %
Bežné transfery
0,7 %
Verejnoprospešné služby Ružinov, príspevková organizácia (skrátene VPSR, p. o.)
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Mierová 288/21
Obec:82705 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53375891
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.10.2020
SK NACE:81 300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby