Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
193 325 €
Neobežný majetok
164 359 €
Obežný majetok
28 893 €
Časové rozlíšenie súčet
74 €
Pasíva
193 325 €
Vlastné imanie
-551 €
Záväzky celkom
193 876 €
Výnosy
384 667 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
14 430 €
Výnosy z finančnej činnosti
370 237 €
Náklady
385 374 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
370 277 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
15 098 €
Zisk
-707 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-707 €
Príjmy14,2 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky369,9 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,9 %
Tovary a služby
19,2 %
Bežné transfery
0,9 %
Kapitálové výdavky
0,8 %
Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Predmestie 832/26
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53480465
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.1.2021
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby