Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
168 622 €
Neobežný majetok
136 741 €
Obežný majetok
28 118 €
Časové rozlíšenie súčet
3 763 €
Pasíva
168 622 €
Vlastné imanie
-10 980 €
Záväzky celkom
179 602 €
Výnosy
483 872 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
38 851 €
Výnosy z finančnej činnosti
445 021 €
Náklady
495 269 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
456 192 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
39 077 €
Zisk
-11 396 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-11 396 €
Príjmy38,3 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Materská škola, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky442,8 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,7 %
Tovary a služby
22,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,4 %
Bežné transfery
0,1 %
Materská škola, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ulica Jána Francisciho 1674/8
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53480899
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.1.2021
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby