Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
184 956 €
Neobežný majetok
149 966 €
Obežný majetok
30 842 €
Časové rozlíšenie súčet
4 148 €
Pasíva
184 956 €
Vlastné imanie
-12 190 €
Záväzky celkom
197 147 €
Výnosy
582 723 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
55 948 €
Výnosy z finančnej činnosti
526 774 €
Náklady
583 933 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
527 582 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
56 351 €
Zisk
-1 210 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 210 €
Príjmy56,2 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Materská škola, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky540,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,2 %
Tovary a služby
23,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Kapitálové výdavky
2,9 %
Bežné transfery
1,4 %
Materská škola, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ulica Jána Francisciho 1674/8
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53480899
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.1.2021
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby