Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
127 739 €
Neobežný majetok
88 853 €
Obežný majetok
37 243 €
Časové rozlíšenie súčet
1 643 €
Pasíva
127 739 €
Vlastné imanie
-7 326 €
Záväzky celkom
135 065 €
Výnosy
917 003 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
322 254 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
885 216 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
883 469 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 747 €
Zisk
31 787 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
31 787 €
Príjmy902,5 tis. €
Granty a transfery
69,2 %
Nedaňové príjmy
30,8 %
Mestské kultúrne stredisko
priemer odvetvia*
Výdavky892,7 tis. €
Tovary a služby
55,4 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
27,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,8 %
Kapitálové výdavky
4,5 %
Bežné transfery
0,3 %
Mestské kultúrne stredisko
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Janka Borodáča 18
Obec:08301 Sabinov
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sabinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00149683
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.1985
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby