Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 720 €
Obežný majetok
3 720 €
Pasíva
3 720 €
Vlastné imanie
555 €
Záväzky celkom
3 165 €
Výnosy
113 424 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
11 716 €
Výnosy z finančnej činnosti
101 708 €
Náklady
112 869 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
112 766 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
103 €
Zisk
555 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
555 €
Príjmy12,7 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Gymnázium
priemer odvetvia*
Výdavky114,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,1 %
Tovary a služby
22,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,4 %
Gymnázium
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Dukelská 30
Obec:08720 Giraltovce
Okres:Svidník
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00160946
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby