Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
56 345 €
Neobežný majetok
11 910 €
Obežný majetok
42 674 €
Časové rozlíšenie súčet
1 761 €
Pasíva
56 345 €
Vlastné imanie
-35 041 €
Záväzky celkom
53 834 €
Časové rozlíšenie súčet
37 552 €
Výnosy
388 716 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
23 210 €
Výnosy z finančnej činnosti
365 506 €
Náklady
399 587 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
372 974 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
26 612 €
Zisk
-10 871 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-10 871 €
Príjmy24,1 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Technické služby mesta
priemer odvetvia*
Výdavky361,7 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
48,4 %
Tovary a služby
34,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,5 %
Bežné transfery
0,8 %
Technické služby mesta
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:SNP 154/71
Obec:91451 Trenčianske Teplice
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčianske Teplice
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00350672
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby