Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
242 864 €
Neobežný majetok
201 764 €
Obežný majetok
41 090 €
Časové rozlíšenie súčet
9 €
Pasíva
242 864 €
Vlastné imanie
33 108 €
Záväzky celkom
209 756 €
Výnosy
182 023 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
15 382 €
Výnosy z finančnej činnosti
166 641 €
Náklady
174 178 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
174 003 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
175 €
Zisk
7 845 €
Daň z príjmov
118 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
7 727 €
Príjmy165,8 tis. €
Granty a transfery
84,6 %
Nedaňové príjmy
12,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,5 %
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
priemer odvetvia*
Výdavky157,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
42,9 %
Tovary a služby
42,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
14,3 %
Bežné transfery
0,1 %
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:
Obec:98101 Hnúšťa
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hnúšťa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00358657
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby