Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
271 560 €
Neobežný majetok
202 570 €
Obežný majetok
68 726 €
Časové rozlíšenie súčet
264 €
Pasíva
271 560 €
Vlastné imanie
32 869 €
Záväzky celkom
225 744 €
Časové rozlíšenie súčet
12 947 €
Výnosy
255 402 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
73 445 €
Výnosy z finančnej činnosti
66 €
Náklady
264 284 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
263 613 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
671 €
Zisk
-8 882 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-8 882 €
Príjmy316,6 tis. €
Granty a transfery
55,6 %
Nedaňové príjmy
27,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
17,4 %
Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
Výdavky248,4 tis. €
Tovary a služby
58,8 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
30,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
10,9 %
Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nám.A.H.Škultétyho 738/4
Obec:99001 Veľký Krtíš
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Krtíš
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00363235
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:16.3.1987
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby