Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
421 663 €
Neobežný majetok
367 364 €
Obežný majetok
53 221 €
Časové rozlíšenie súčet
1 079 €
Pasíva
421 663 €
Vlastné imanie
38 535 €
Záväzky celkom
383 111 €
Časové rozlíšenie súčet
18 €
Výnosy
187 189 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
25 153 €
Výnosy z finančnej činnosti
16 €
Náklady
181 672 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
181 261 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
411 €
Zisk
5 516 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 516 €
Príjmy261,5 tis. €
Granty a transfery
68,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
26,1 %
Nedaňové príjmy
5,5 %
Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
Výdavky208,7 tis. €
Tovary a služby
42,0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
34,1 %
Kapitálové výdavky
11,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11,5 %
Bežné transfery
0,8 %
Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nám.A.H.Škultétyho 738/4
Obec:99001 Veľký Krtíš
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Krtíš
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00363235
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:16.3.1987
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby