Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov vďaky

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
24 150 €
Obežný majetok
23 766 €
Časové rozlíšenie súčet
384 €
Pasíva
24 150 €
Vlastné imanie
-24 316 €
Záväzky celkom
48 466 €
Výnosy
481 473 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
141 082 €
Výnosy z finančnej činnosti
340 391 €
Náklady
482 547 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
340 535 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
142 013 €
Zisk
-1 074 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 074 €
Príjmy146,1 tis. €
Nedaňové príjmy
96,6 %
Granty a transfery
3,4 %
Domov vďaky
priemer odvetvia*
Výdavky340,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,5 %
Tovary a služby
28,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,3 %
Bežné transfery
0,2 %
Domov vďaky
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie Andreja Škrábika 38/3
Obec:01501 Rajec
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Rajec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17066034
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:15.12.1992
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby