Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DENOVA - príspevková organizácia

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
248 444 €
Neobežný majetok
203 081 €
Obežný majetok
43 052 €
Časové rozlíšenie súčet
2 312 €
Pasíva
248 444 €
Vlastné imanie
2 426 €
Záväzky celkom
179 050 €
Časové rozlíšenie súčet
66 968 €
Výnosy
1 024 197 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
174 335 €
Výnosy z finančnej činnosti
849 862 €
Náklady
1 015 707 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 014 585 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 122 €
Zisk
8 490 €
Daň z príjmov
1 373 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
7 117 €
Príjmy1,9 mil. €
Granty a transfery
45,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
45,9 %
Nedaňové príjmy
8,1 %
DENOVA - príspevková organizácia
priemer odvetvia*
Výdavky1,0 mil. €
Tovary a služby
52,5 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
35,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,4 %
DENOVA - príspevková organizácia
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Eisnerova 25
Obec:84107 Bratislava - Devínska Nová Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Devínska Nová Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17314054
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:15.2.1991
SK NACE:81 290 Ostatné čistiace činnosti
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby