Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 128 647 €
Neobežný majetok
1 952 537 €
Obežný majetok
170 045 €
Časové rozlíšenie súčet
6 066 €
Pasíva
2 128 647 €
Vlastné imanie
-49 334 €
Záväzky celkom
2 083 714 €
Časové rozlíšenie súčet
94 268 €
Výnosy
1 337 176 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
18 449 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 318 727 €
Náklady
1 343 947 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 333 646 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
10 301 €
Zisk
-6 772 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 772 €
Príjmy1,5 mil. €
Granty a transfery
96,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,3 %
Nedaňové príjmy
1,4 %
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
Výdavky1,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
44,6 %
Tovary a služby
25,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,8 %
Kapitálové výdavky
11,7 %
Bežné transfery
1,5 %
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Cesta do Rudiny 637
Obec:02401 Kysucké Nové Mesto
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kysucké Nové Mesto
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:30231281
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.3.1992
SK NACE:81 290 Ostatné čistiace činnosti
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby