Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov - Smaragd

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
511 609 €
Neobežný majetok
433 377 €
Obežný majetok
66 794 €
Časové rozlíšenie súčet
11 438 €
Pasíva
511 609 €
Vlastné imanie
-12 944 €
Záväzky celkom
515 903 €
Časové rozlíšenie súčet
8 650 €
Výnosy
988 103 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
278 960 €
Výnosy z finančnej činnosti
709 143 €
Náklady
983 537 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
704 301 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
279 236 €
Zisk
4 566 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 566 €
Príjmy271,9 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Zariadenie pre seniorov - Smaragd
priemer odvetvia*
Výdavky692,8 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,4 %
Tovary a služby
24,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,2 %
Bežné transfery
0,3 %
Zariadenie pre seniorov - Smaragd
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Sládkovičova 30
Obec:94701 Hurbanovo
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hurbanovo
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31194231
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.1997
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby