Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov - Smaragd

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
503 291 €
Neobežný majetok
417 012 €
Obežný majetok
82 442 €
Časové rozlíšenie súčet
3 837 €
Pasíva
503 291 €
Vlastné imanie
-12 350 €
Záväzky celkom
507 794 €
Časové rozlíšenie súčet
7 847 €
Výnosy
1 125 513 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
289 397 €
Výnosy z finančnej činnosti
836 117 €
Náklady
1 124 920 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
810 832 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
314 087 €
Zisk
594 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
594 €
Príjmy312,8 tis. €
Nedaňové príjmy
93,6 %
Granty a transfery
6,4 %
Zariadenie pre seniorov - Smaragd
priemer odvetvia*
Výdavky794,6 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,1 %
Tovary a služby
24,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,3 %
Bežné transfery
0,2 %
Zariadenie pre seniorov - Smaragd
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Sládkovičova 30
Obec:94701 Hurbanovo
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hurbanovo
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31194231
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.1997
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby