Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
81 347 €
Neobežný majetok
4 125 €
Obežný majetok
77 222 €
Pasíva
81 347 €
Vlastné imanie
-1 441 €
Záväzky celkom
82 788 €
Výnosy
956 593 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
129 706 €
Výnosy z finančnej činnosti
826 887 €
Náklady
956 993 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
885 428 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
71 565 €
Zisk
-400 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-400 €
Príjmy128,1 tis. €
Nedaňové príjmy
95,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,6 %
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava
priemer odvetvia*
Výdavky896,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,5 %
Tovary a služby
24,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,6 %
Bežné transfery
0,4 %
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Milana Marečka 20
Obec:84108 Bratislava - Devínska Nová Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Devínska Nová Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31808999
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:22.8.2005
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby