Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
948 €
Obežný majetok
436 €
Časové rozlíšenie súčet
512 €
Pasíva
948 €
Vlastné imanie
-25 574 €
Záväzky celkom
26 523 €
Výnosy
327 898 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
38 087 €
Výnosy z finančnej činnosti
289 811 €
Náklady
339 228 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
300 656 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
38 572 €
Zisk
-11 329 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-11 329 €
Príjmy38,1 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble
priemer odvetvia*
Výdavky289,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
68,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,5 %
Tovary a služby
7,8 %
Bežné transfery
0,0 %
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hlavná 1221/1
Obec:95201 Vráble
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vráble
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31827284
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.9.1992
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby