Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dom kultúry

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
160 291 €
Neobežný majetok
125 540 €
Obežný majetok
28 818 €
Časové rozlíšenie súčet
5 934 €
Pasíva
160 291 €
Vlastné imanie
-8 545 €
Záväzky celkom
131 660 €
Časové rozlíšenie súčet
37 177 €
Výnosy
877 699 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
313 893 €
Výnosy z finančnej činnosti
563 806 €
Náklady
883 435 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
572 121 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
311 314 €
Zisk
-5 735 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-5 735 €
Príjmy360,0 tis. €
Nedaňové príjmy
85,7 %
Granty a transfery
14,3 %
Dom kultúry
priemer odvetvia*
Výdavky609,9 tis. €
Tovary a služby
63,3 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
18,1 %
Kapitálové výdavky
11,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
6,9 %
Bežné transfery
0,4 %
Dom kultúry
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Školská 118/1
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31871798
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.1993
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby